.::. *** " TRAFİK OKULUNA HOŞ GELDİNİZ. "İLK OKUL 2 VE 4.SINIFLARI İLE LİSE 9.SINIFLARINA EGM + MEB DESTEĞİ İLE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLİR. KADIN TOPLULUKLARINA " KADINLARIN TRAFİKTE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, AYRICA ÜNİVERSİTELERE VE MESLEK ODALARINA TRAFİK KONFERANSLARI VERİLİR. " *** .::.

Düzenleme: MaxiAVM.com
YASAL KORUMA: Derneğin ve resmi www.trafik.org.tr web sitesinin isim, marka ve logo hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman ve eserlere ait bütün hakları saklıdır. Site içersindeki hiçbir yazı, doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, her ne suretle olursa olsun görsel ve yazılı basında, başka yerlerde yayınlanamaz ve kullanılamaz.  Site içinde yer verilen eser ve çalışmaların bütün hakları derneğimize ait olup izin alınması ve kaynak gösterilmesi şartıyla kişi veya kurumlarca kullanılabilir. Sitede yayımlanan eserlerin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu eser sahiplerine aittir. Bu hususlara aykırı hareket edenler hakkında bütün yasal haklarımız saklıdır.

Meşrutiyet Caddesi, Meşrutiyet İşhanı Nu 10/66 Kızılay / Ankara
e-mail :turkiyetrafik@gmail.com, www.trafik.org.tr Ankara Tlf.: 0532 776 03 81 - 0533 326 05 75
İstanbul İrtibat Tlf.: 0536 7331503 ve 0532 230 54 26

KARAYOLU TRAFİK VE  YOL  GÜVENLİĞİ  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
(Kod.Nu. 06-082-026)
(Ankara Valiliğinin 14.10.2017 tarih ve 167385 sayılı onayı yürürlüğe girmiştir.)


Madde-1. Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin adı "Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği " olup, kısa adı (KTYG)' dir.    Genel Merkezi Ankara' dır.  Dernek yurt içi ve dışında  şubeler ve temsilcilikler açabilir.
Madde-2. Derneğin Amacı
a-Karayolu trafik ve yol güvenliğinde,temel unsurlar olan insan, araç ve yol  koordinasyonun dengeli olması ve geliştirilmesi için  mühendislik (yol), hukuk, eğitim, denetim,  ilk ve acil yardım, , insan hakları, istatistik ana bilim dallarında üniversiteler,kamu kuruluşları,belediyeler, özel kuruluşlar,sivil toplum kuruluşları ile tek başına veya birlikte  akademik veya uygulamalı araştırmalar veya anketler yapmak,projeler üretmek veya projelere ortak olmak, yerel, ulusal veya uluslararası raporlar yazmak ve uygulamaları takip etmek,
b-Trafik politikasının Ulusal anlamda  geliştirilmesinde sivil toplum olarak öncülük etmek,   çözümler üretmek, illerde toplumu bilinçlendirmek ve böylece trafik kazalarının en aza indirilmesi, can, mal ve hizmet kayıplarının önlenilmesine çalışmak,
c-Karayolu trafiği ile ilgili olarak kanunların ve yönetmeliklerin  toplumda  eksik uygulanmasından veya uygulanmamasından kaynaklanan imtiyazların ve  suiistimallerin önlenilmesine çalışmaktır.
d- 81 ilde görev yapan Fahri Trafik Müfettişlerinin daha verimli olmalarını sağlamak ve sistemi geliştirmek,
e-Dernek tüm aktivitelerinde kamu yararını esas aldığından   bağımsız ve tarafsızdır.
Madde-3. Derneğin Çalışma Şekli ve Alanları
1.Karayolu trafik ve yol güvenliği alanında Beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde hükümetlere, TBMM komisyonlarına ,adli yargıya ve üniversitelere görüş vermek ve İllerde trafik ve yol güvenliği ile ilgili komisyonlarda, İL insan hakları kurulu ve kent konseylerinde   bulunmak, sempozyum ve çalıştaylara katılmak, Mesleki Yeterlilik kanununa göre tehlikeli madde taşımacılığı yapan araçların ve eğitim araçlarının  daha çok denetlenmesini geliştirmek
2. Trafik ve yol güvenliğinde kalıcı kuralları ve trafik kültürünü tabanda artırmak için ilk okul, orta , lise ve üniversiteler ve kadınların trafikte güvenliği için eğitim programlarına uygun ulusal projeler hazırlamak ve illerde uygulamak, kamu kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler, sendikalar ,ticari şirketler ve STK personellerine aydınlatıcı konferanslar vermek,
3. Trafik ve yol güvenliği alanında yurt içi ve dışında basılan kitap, dergi, tez, rapor, makale, karar veya görsel dokümanları toplayarak kataloglara göre ayırmak ve bir kütüphane kurarak Türkiye de topumun ve araştırmacıların yararına sunmak, Ayrıca trafik amaçlı web sitesi kurarak elektronik posta ile tüm kamu ve özel kurum ve kitlelere bu faaliyetlerini duyurmak, üyeler arasında bu amaçla sosyal medya  gurubu kurarak daha çok bilgiyi geliştirmek ,
4.Tüm bu çalışmaları gerçekleştirmek için gerektiğinde vakıflar, federasyonlar kurmak veya kurulan bir federasyona dahil olmak, MTSK kursları , ileri sürüş teknikleri, güvenli sürüş teknikleri kursları açmak açtırmak veya işletmek ,trafik muşavirliği, trafikte hukuk danışmanlığı, trafikte bilirkişilik yapmak, kitap veya dergi yayımlamak, otopark ve benzeri işletmeler yapmak veya yaptırmak, gayrimenkul alım ve satımı, kiralama, araç alım ve satımı ve kiralama işlemi yapmak veya yaptırmak, trafik çocuk klüpleri kurmak veya işletmek, gelir getirici kampanyalar yapmak ,yurt içinde yolcu veya yük taşımacılığı yapmak, yaptırmak veya işletmek gibi işlemleri yapar.

Madde -4.Derneğin Üyeleri
a-Asil Üyelik; Derneğin tüzüğünü okuyup  kabul eden karayolu trafik ve yol güvenliği alanında araştırma, geliştirme  ve proje hazırlayacak, sunacak bilgi ve alt yapıya sahip üniversite öğretim üyeleri, trafik ve direksiyon öğretmenleri, fahri trafik müfettişleri, sosyolog, psikolog, makine ve inşaat mühendisleri, otomotiv ve  trafik mühendisleri, tıp doktorları(İlk ve acil yardım,ortopedi,genel cerrah ve dahiliye), hukukçular, istatistik ve , eğitim uzmanları, yabancı dil bilimciler,iletişim uzmanları, basın mensupları veya derneğin amacı ile örtüşen kamu veya özel sektörde çalışan/ faaliyette bulunan en az lise mezunu  gerçek kişiler yazılı muracaat ile  derneğe üye olabilirler. Trafik ve yol güvenliğinde mal ve hizmet üreten, yolcu ve yük/eşya  taşımacılığı yapan dernek, vakıf, kooperatif ve şirketlerde yönetim kurulu kararı ile yazılı muracaat yaparak derneğe üye olabilirler. Tüzel kuruluşlar dernek genel kurulunda bir asıl   üye ile temsil edilirler.(Değişiklik 06.04.2010)
Kurucu üyeler derneğin ve genel kurulun asıl üyesidir. Yeni Üyeliğe başvuru yazılı olarak yapılır. Başvuru  30 gün içerisinde sonuçlandırılarak yazı ile  adresine bildirilir. Her üye kendi rızası ile dernekten yazılı   başvuru yapmak suretiyle ayrılabilir. Aidatını iki yıl  ödemeyen üyenin de üyeliği derneğe bildirdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren bildirildikten  30 gün içerisinde yine ödemez ise kendiliğinden düşer. Üyelikten çıkartılan üyenin  30 gün içerisinde ilk genel kurulailetilmek için  yazılı  itiraz etme hakkı mevcut olup, genel kurulun bu husustaki vereceği karar kesindir. Üyelerin hakları eşit olup üyeler arasında hiçbir şekilde ayırım yapılamaz.
b-Onur Üyeliği; Trafik ve yol güvenliği alanında   görevli hükümet üyeleri ile  TBMM Komisyon üyeleri, Genel müdürler, valiler, İl Emniyet Müdürleri, Belediye  başkanları, , Üniversite rektörleri, İlgili enstitü ve bölüm başkanları, TŞOF Başkanı, derneğin Türkiye de gelişmesi ve kurumsallaşması için üye olamayıpta  ayni, nakti ve donanım desteği veren gerçek veya tüzel kişiler yazılı başvurmaları halinde Derneğin onur üyesi olabilirler. Onur üyeleri için ayrı bir defter tutularak durumları ve bağışları izlenir.
c-Dernekten Çıkma ve Çıkarılma; Asil üyeler ve onur üyeleri kendi istekleri halinde yazılı başvuru yapmak suretiyle dernekten çıkabilirler. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye   üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Ayrıca;
ca)Tüzük hükümlerine ve etik kurallara aykırı hareket edenler,  cb) Sürekli olarak verilen görevlerden kaçınanlar,
cc) Dernek aleyhinde çalışanlar veya üyeler arasında sözlü veya yazılı  fesat çıkartanlar
cd)Fahri Trafik Müfettişi  olarak görevi kötüye kullananlar, etik olmayan davranışlarda bulunanlar, gizlilik kurallarına  uymayanlar,ce) Derneğin adını ve marka tescilli logosunu veya faaliyetini görsel veya yazılı olarak kullanarak kendisine menfaat sağlayanlar,   cf)  Üyelik aidatlarını yazılı ihtara rağmen iki yıl üst üste yapmayanlar,
cg) Dernekteki bilimsel çalışmalarda tarafsızlığını kayıp edenler,gerekçesi de belirtilerek üyelikten yönetim kurulu kararı ile çıkartılırlar. 4.Maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı bulunan üyelerden alınan her türlü aidat, bağış ve hibeler ile araç ve gereç yardımı yapanların  ayrılmaları, ihraç edilmeleri ve vefatları halinde kendilerine veya varislerine hiçbir şey verilmez.
Madde-5. Derneğin Organları
a-Genel kurul, b-Yönetim kurulu, c-Denetleme kurulundan teşekkül eder
Madde -6 Genel Kurul
a-Çağrı Usulü :Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.   Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
b-Toplantı usulü ve oy kullanma şekilleri: Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt  çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.  Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul derneğe kayıtlı üyeler ile  şubelerden seçimle gelen delegelerden oluşur. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.  Kongreye katılan asil üyeler imza karşılığında oy kullanırlar.
Onur üyeleri ayrı bir yerde oturtulabilir. Bunların oy hakkı yoktur. Genel kurulda kararlar  katılanların salt çoğunluğu ile alınır Tüzük değişiklikleri ise katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınarak işleme konulur. Sonuçlar ve tüzük değişiklikleri 30 gün içerisinde usulüne uygun olarak Mülki amirliğe  bildirilir. Genel kurul her üç yılda bir olağan olarak EKİM  ayında yapılır.
Madde-7. Genel Kurulun Görevleri ve Tüzük Değişiklikleri
Genel Kurulun Görevleri aşağıdadır.
a-Yönetim ve denetim kurulu raporları ile mali raporları ibra veya red etmek,
b-Yıllık bütçeyi onaylamak,
c-Yeni yönetim ve denetim kurullarını  üç yıllığına seçmek. Derneğin daha çok başarılı olmasına katkı için Yönetim kuruluna üyeler arasından trafik ve yol güvenliğinde mesleki bilgi ve tecrübesi  ile bu alanda sertifikası olan , liyakat sahibi veya hukukçu olmasına  , denetleme kurulunun da teftiş ve denetim kökenli veya hukukçu veya mali müşavirler arasından seçilmesine  özen göstermek,
d-Dernek tüzüğünün değiştirilmesine veya derneğin feshine karar vermek,
Dernek, gelişen ve değişen şartlara göre olağan veya olağanüstü toplantı yaparak gündemli olarak tüzük değişikliği yapabilir. Değişiklikler eski ve yeni maddeler ayrı ayrı okunarak ve değişiklik gerekçeleri de anlatılarak oylanır. Tüzük değişikleri katılanların 2/3 kararı ile gerçekleştirilir.Yeni tüzük 30 gün içerisinde ilgili valiliğe bildirilir.
e-Şubelerin açılmasına  ve kapatılmasına gerekçeleri de okunarak  karar vermektir.
Madde-8. Yönetim Kurulu
Görev alanları  tüzükte yazılı bulunan yönetim kuruluna genel kurulca asıl üyeler arasından  üç yıl için  beş asil ve beş yedek üye seçilir. Yönetim kurulu kendi arasından: 1-Genel Başkan , 1- Genel başkan yardımcısı (sayman ve idari işlerden sorumlu üye) 3 Genel başkan yardımcısı (bilgi, araştırma, proje)  seçerek ve onlara görevler dağıtarak icra eder.  Derneği genel başkan temsil eder. Genel başkanın olmadığı zamanlarda ise genel başkanın belirleyeceği genel başkan yardımcılarından bir tanesi bu görevi  vekil olarak yürüterek  temsil ve yönetim kuruluna' da  başkanlık eder. Yönetim kurulu  ayda bir normal olarak ve gerektiğinde  daha fazla  toplantıya çağrılabilir. Toplantılar da karar çoğunluk ile alınır. Toplantı gündemi görevli genel başkan yardımcısı tarafından 48 saat önceden üyelere e-posta, faks veya telefonla bildirilir. Gerekli özrü olmaksızın yönetim kurulu toplantısına üst üste üç defa katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği düşen veya istifa eden veya herhangi bir şekilde üyelikten ayrılan bir üyenin yerine  sırası ile  yedekten yönetim kuruluna görev için çağrılır. Yönetim kurulu derneğe karşı tüm faaliyetlerinden ve toplantılarından herhangi bir ücret veya benzeri bir menfaat sağlayamaz."  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-İş ve İşlemleri  dernek başkanın iştiraki ile  çift imza ve gerektiğinde tek imza ile yapmak,
2-Trafik kazaları ile ilgili mevzuat çalışmalarını takip etmek ve katkıda bulunmak, kazaların sebep ve sonuçları, değerlendirilmesi ve istatistiki bilgileri kamu oyuna aktarmak, hükümetlere öneriler ve projeler sunmak, Yurt içi ve dışı gözlem ve deneyleri topluma aktarmak,
3-Trafik kazalarından doğan insan hakları  ihlalleri ile ilgili önleyici çalışmalarda bulunmak,  gerektiğinde mahkemelerde müdahil avukat bulundurarak mağdur kişi veya ailelerin  haklarını savunmak,
4-Derneğin gelir ve gider dengelerini gözetmek, yıllık bütçeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,
5-Genel Kurul kararları doğrultusunda illerdeki şubelerin açılmasında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kuruculardan bir tanesi bayan olmak üzere resmi işlemlerin tamamlanmasını yaptırmak veya genel kurul kararları doğrultusunda  kapatılmasına  dair yazılı  işlemleri tamamlamaktır. Şubelerle iletişim yazı ile birlikte  e-posta üzerinden de yapılır. E-posta üzerinden yapılan yazışmaların bir nüshası çıktı alınarak dosyasından saklanır.
6-Yönetim kurulu olarak Kanun gereğince  her yıl Nisan ayı içerisinde  Derneğin faaliyetleri, gelir ve gider durumları ile ilgili  bilgileri kapsayan  Genel başkan ve şubelerde başkanın imzalayacağı beyannameleri İl Dernekler Müdürlüğüne vermek, Dernek tüzüğü ve kanunlar çerçevesinde diğer işlemleri yapmak,
7-İllerde trafik ve yol güvenliği alanında eğitimli, bilgili , üyelik şartlarına haiz ve elektronik yazışmayı bilen üç kişinin (bir tanesinin bayan olması tercih sebebidir) yazılı müracaatı ile temsilcilikler açılmasına veya tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlerin  kapatılmasına karar vermek ve işlemleri tamamlamaktır. Temsilciliklerle yazışmalarla birlikte elektronik sistemle de yazışmalar yapılır. Bir nüshası yazılı kayıtta saklanır. Birinci temsilcinin yüksek okul mezunu olması şarttır. Açılan temsilciliklerin listesi her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve BM Türkiye Temsilciliğine bildirilir.
8-Derneğin ulusal anlamda çalışmaları kapsamında haber ve bilgilerini yazılı ve ya görsel basında tamamen veya kısmen izin almadan veya değiştirerek kullanan veya derneğin adından küçük değişiklikler yaparak benzerini kurarak kötü niyetli veya ticari maksatla faaliyette bulunan kişi veya kurumlara karşı uyarıcı çalışmalar yapmak veya davalar açmak veya açtırmak suretiyle derneğin hak ve menfaatlerinin  korunmasını sağlamaktır.
9-Yönetim Kurulu gerektiğinde geçici olarak danışma veya bilim kurulu kurar veya kaldırır
Madde-9 Denetleme Kurulu ve iç Denetim
Denetleme kurulu , üç asil ve üç  yedek üye olmak üzere üç yıllığına genel kurulca seçilir. Dernek tüzüğüne ve dernekler kanunu hükümlerine göre yılda en az iki defa her türlü inceleme ve kontrollerini yaparak genel kurula sunulmak üzere raporlarını tanzim ederler.  Dernek genel merkezi ve şubeler gerektiğinde bağımsız denetim kurullarına veya üyelerden uzman bir ekibe  iç denetimde yaptırarak derneğin daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlarlar veya raporlar yazdırabilirler. Denetleme kurulunun istemi üzerine her türlü belge, bilgi ve eklentilerin dernek yönetimince verilmesi ve yerine getirilmesi zorunludur.
Madde-10 Şubelerin Açılması, Genel Merkezde temsilleri  ve Kapatılması
Tüzüğümüzün altıncı maddesi gereğince tercihen üniversitelerin trafik ve yol güvenliği ile ilgili enstitü ,bölüm veya ana bilim dalları bulunan illerde genel kurul kararına dayanılarak şubeler açılabilir. Şube açmak için asil üye şartlarını taşıyan ,tercihen bilgisayar kullanabilen en az üç kişinin başvurusu yeterlidir. Şube açma  yazılı başvuru ile yapılır. Başvurular 30 gün içerisinde yazılı olarak sonuçlandırılır.
Şubelerde  yönetim kurulu beş  kişiden oluşur. Bir başkan, bir başkan yardımcısı (sayman ve idari işlerden sorumlu)  üç  başkan yardımcısı (eğitim, araştırma, proje)   görev yaparlar. Şubelerde olağan olarak her üç yılda  birTemmuz ayında kongrelerini yaparlar. Ayrıca şube yönetim kurulu yedek üyeleri de bir o kadar seçilirler. Şubelerde denetleme kurulu üç  asıl üç yedek üyelerden oluşur. Genel Merkezde şubeler her 20 üye karşılığında (bir) üye ile temsil edilirler. Yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delegelerdir. Şube genel kurulları , merkez genel kurul toplantısından en az iki ay öncedenbitirilmek zorundadır. Genel merkez organlarına seçilen delegeler şubelerindeki görevlerinden ayrılmış sayılır.
Şubeler yönetim veya mali bakımından acze düştüklerinde,  genel kurullarınca veya Genel Merkez genel kurul kararları ile kapatılarak ilgili makamlara da bildirilir. Gerekli görüldüğü takdirde genel merkez genel kurulunca şube yönetim kurulu azledilerek 15 gün içerisinde yenisini  yazı ile atayabilir.  Şubeler  kapandığında tüm mal varlığı Genel merkeze intikal eder. Şubelerin çalışması ana tüzüğümüz ve burada hüküm bulunmadığı halde ise 5253 Sayılı Dernekler Kanunu gereğince yapılır.
Madde-11. Derneğin Gelirleri ve iç Borçlanma
Derneğin gelirleri aşağıdaki şekilde yapılır.
a-Giriş ve üye aidatları ile  bağışlardan, her türlü yapılacak etkinliklerden, sosyal faaliyetlerden,
b-Dernek Şube gelirlerinin 1/4,den,(yeni açılan şubelerden bir yıl aidat alınmaz. Dernek devlet bütçesinden yardım aldığı takdirde ihtiyaca göre şubelere de yardım edebilir.)
c-Derneğin mal varlıklarından , telif, tercüme, eğitim, bilirkişilik, yayın, ve ticari işletmelerden, danışmanlık , trafik müşavirliği, trafik sigorta acenteliği veya temsilciliği hizmetlerinden, sponsor kuruluşlardan ,projelerden,
d-Yardım toplama mevzuatına göre toplanacak  bağış ve yardımlardan, derneğin işlettiği tesis veya lokallerden , sendikalardan, meslek odalarından ve aynı amacı taşıyan sivil toplum kuruluşları olan dernek ve vakıflardan,
e-Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden  ayni veya nakti yardım alması önceden mülki idare amirliğine bildirilir. Naktiyardımlar  Derneğin banka hesaplarına yatırılır.
f-Yukarıda sayılan tüm gelirlerin en az % 80 ni 2.nci madde  de yazılı amaçlar için kullanılmak zorundadır.
Derneğe giriş  bir TL. . olup, yıllık üye aidatı on iki TL. dir. Ancak bu miktar  yapılan genel kurullarda günün şartlarına göre artırılabilir. Derneğin yukarıda sayılan gelirleri giderleri karşılayamaz ise, gerektiğinde gerçek kişi veya tüzel kuruluşlardan borç alınabilir. Bunun gerekçesi, miktarı ve alınma koşulları  yönetim kurulunca belirlenerek karar defterine yazılır.
Madde -12.Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı  toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar
aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Madde-13 Yetki Belgesi-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Madde-14. Taşınmaz Mal Edinme
Dernek amacını gerçekleştirmek için genel kurul kararıyla taşınmaz malı bağış veya satın alma yoluyla edinebilir veya bunu satabilir.Derneğe satın alınan veya bağışlanan veya vasiyet yolu ile geçen  taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescil edildikten sonra bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Madde -15. Derneğin Sandık Kurması ve Lokal Açması
Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddesi gereğince yardım sandığı kurabilir. Ayrıca üyelerine daha aktif bir çalışma ve dinlenme ortamı içinde önceden izin almak kaydıyla tesis veya lokal açabilir veya işletebilir.
Madde-16. Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi
Genel kurul da üye tam sayısının 2/3 nün isteği ile dernek fesih edilir.  Derneğin feshi 7 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih halinde derneğin para, mal ve haklarının devri son yönetim kurulu üyelerinden oluşan  tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içerisinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde “ Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği (KTYG)  ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler,alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur. Var ise malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir.  Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar genel kurulun verdiği karara uygun olarak  aktif bir yere verilir ve durum tasfiye kurulu tarafından yedi gün içerisinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu  yerin mülki idare amirliğine bildirilir. Bu yazıya tasfiye tutanağının eklenmesi zorunludur.
Tasfiye işlemleri, mülki idare amirlerince haklı bir nedene dayanılarak  verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla  son yönetim kurulu üyeleri  saklamakla görevlidir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 
Madde-17 Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller
Tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde-1. Derneğin Adresi
Derneğin adresi yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Bu değişiklik en geç 30 gün içerisinde mahallin mülki amirliğine  yazılı olarak bildirilir.
Geçici Madde -2. Derneğin Amblemi
Derneğin amblemi; bir daire içerisinde karayolu trafik ve yol güvenliğinde esas unsurlar olan yukarıdan aşağıya doğru bir  karayolu ve bunun sağ tarafında araç ve sol tarafında anne, baba ve çocuk üç insan figüründen ibarettir. Dairenin iç tarafı açık kırmızı renk ve dışında da Derneğin ismi yazılıdır. Aynısı ve benzeri kopyalanarak kullanılamaz.
Geçici Madde-3. Derneğin Uyarı Sloganları
Genel Merkez, şubeler ve temsilcilikler tüm çalışmaların da  bilgi, uyarı ve tanıtım olarak  aşağıdaki sloganları kullanırlar. 1-Herkes için can ve mal güvenliği,2,Trafik medeniyettir.3-Trafikte kayıp ettiğimiz anne ve babaların bir yedeği yoktur.4-Havada uçan kuşların dahi bir trafik düzeni vardır.5-Emniyet kemeri masraf yapmadan hayat kurtarır.,6-Trafik hayattır, hayatta çok değerlidir.,7-Hız yapmak ölüme, sabırlı olmak mutluluğa götürür.8-Kaliteli sürücü, Kaliteli yol, Kaliteli denetim. Sloganlarımız izin almak veya açıkça  kaynak gösterilmek suretiyle kişi ve kurumlarca kullanılabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI   

  ADI SOYADI GÖREVİ Kimliği ve Adresleri
1 İhsan MEMİŞ Trafik Öğretmeni, Fahri Trafik Müfettişi TC. Ankara
2 Semih BAYDAR Trafik Öğretmeni, Fahri Trafik Müfettişi TC. Ankara
3 Bülent Nabi KUYUMCU  Trafik Öğretmeni, Fahri Trafik Müfettişi TC. Ankara
4 Elif MEMİŞ Fahri Trafik Müfettişi TC. Ankara
5 Adnan YILDIRIM Sağlık Bak. Üst Kontrölörü TC. Ankara
6 Metin ERSÖZ Sağlık Bak. Baş Müfettişi TC. Ankara
7 Osman DURAN Trafik Öğretmeni, Fahri Trafik Müfettişi TC. Ankara
8 Mustafa UYSAL İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi TC. Ankara
9 Melih Yakup MEMİŞ Pilot Türk Telekom, Pilot TC. Ankara